Hệ thống nước nóng trung tâm

HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM SIOGREEN

Nguyên lý hoạt động

Bước 1: Két nước lạnh cấp nước cho bình bảo ôn.

Bước 2: Cảm biến nhiệt độ nước trong bình bảo ôn. Nếu nhiệt độ nước nhỏ hơn nhiệt độ cài đặt, cảm biến sẽ báo tín hiệu cho bơm tuần hoàn hoạt động.

Bước 3: Bơm tuần hoàn lấy nước từ bình bảo ôn vào máy SioGreen để máy hoạt động, nước nóng được tạo ra.

Bước 4: Nước nóng được tạo ra từ máy SioGreen chuyển lại bình bảo ôn.